Blodtesten 
 
•  Spiser du fiskeolie?
•  Ved du hvorfor det er sundt?
•  Ved du om det virker?

For at få svar på disse spørgsmål kan du få lavet en blodtest af et uafhængig laboratorium.
Denne blodtest viser, hvor mange % Omega-3 du har i blodpladerne og samtidig forholdet
mellem Omega-6 og Omega-3. Dette forhold kalder man Omega-Ratio og vises som
Omega-6 : Omega-3. Du kan læse mere om Omega-Ratio her. Er du interesseret i at se nogle
resultater af blodtesten før og bagefter er de her ophørt i et skema.

 
Her kan du se, hvordan du laver en blodtest (UK, DE, NO) - Udskriv fremgangsmåden her.
Hvis du har fået lavet en blodtest kan du gå direkte til check af blodtesten.
 

 
Om Blodtesten
 
Ligger du i den gode ende af skalaen eller ligger du i den dårlige ende?
Har du nogle af nævnte gener kunne Omega-3 ubalance i din krop være årsagen.
 
  • åreforkalkning
• blodprop
• kræft
• diabetes
• demens (Alzheimers)
• depression
• ADHD
• gigt
• astma
• psoriasis
• eksem
• tarmbetændelse
• smerter
• forhøjet blodtryk
• forhøjet fedtindhold i blodet
 
%-Mængde af Omega-3 (EPA+DHA) i de røde blodceller (RBC)

 

Dårligt

   

Godt

 
.
Tag
omgående aktion
for afhjælpning
Tag aktion for afhjælpning Sundt
niveau
Perfekt
for optimal
sundhed

 

Omega-6 : Omega-3 Ratio

  Dårligt

Godt

 

.

  (Kroppen er pro-inflammatorisk)
Signifikant øget risiko for langsigtede inflammatoriske reaktioner på infektioner og skader, samt en nedsat forsvarssystem mod celleskader
 

(Kroppen er anti-inflammatorisk)

 

 
[TOP]
 

 
Eksempel på resultatet af en blodtest og tolkning heraf
 
Test af mand, 57 år.
 
Tolkning af resultatet (er på engelsk og findes under den danske tekst. Direkte oversat til dansk via google)
 
   Omega-3-indekset

Omega-3-indekset varierer normalt mellem 0 og 12%. En Omega-3 Indeks mindre end 4% giver langt højere risiko for hjertesygdom end et indeks højere end 8%. Med værdier mellem 4 og 8% af risikoen for hjertekarsygdomme kan stadig reduceres ved tilsætning af indtagelsen af ​​maritime Omega-3 fedtsyrer og øge indeksværdien. Værdier over 8% giver den laveste risiko for hjertesygdom.

Hvis du har en Omega-3 Indeks værdi på mindre end 8%, skal du øge mængden af ​​maritime fedt i din kost for at nå en værdi på over 8%.

 • Hvis din Omega-3 indekset er mellem 0 og 4%, bør du tage 2 gram maritime fedtsyrer dagligt (eller 14 gram om ugen). En ny test er anbefalet i 4 måneder. Det kan være nødvendigt at opretholde ovennævnte daglige indtagelse i mere end 4 måneder, før det bliver ønskeligt Omega-3 Index resultater.?
   
 • Hvis din Omega-3 indekset er mellem 4 og 8%, skal du tage mindst 2 gram maritime fedtsyrer dagligt (eller 14 gram om ugen). En ny test er anbefalet efter  4 måneder?
   
 • Hvis din Omega-3 indekset er højere end 8%, betyder det, at du får nok fede fisk eller maritime fedtsyrer. Du skal fortsætte med et tilsvarende beløb af fede fisk eller maritime fedtsyrer i din kost. En ny test anbefales efter 12 måneder.

Omega-6 (AA) / Omega-3 (EPA) Ratio

Omega-6 (AA) / Omega-3 (EPA) Ratio er den relative mængde af niveauer af Omega-6 arachidonsyre (AA) og eicosapentaensyre (EPA) i cellemembranen af ​​røde blodlegemer. Dette forhold fortæller os om fordelingen af ​​vegetabilske fedtstoffer og maritime fedt i din kost.

Hvis forholdet eller relative mængde er for høj, betyder det, at du har fået for lidt maritim fedt i din kost i løbet af de sidste 120 dage. Kroppens normale kompensations-processer vil derefter blive forsinket. Også den nødvendige tid til restitution efter træning kan signifikant forlænget hvis forholdet er høj.

Dette forhold er tillagt væsentlig betydning ved vurderingen af ​​styrken af ​​immunsystemet. Under stenalderen, hvor folk levede på kød og nogle grøntsager, var forholdet 1: 1. Et ønskeligt mål er et forhold på mindre end 3:1. Et forhold på mindre end 5:1 er er maksimum, og har mulighed for forbedring. Med dagens kost måler vi ofte et forhold på 10:1 og højere i mange mennesker.

Hvis dit Omega-6 / Omega-3 Ratio er højere end 3:1, bør du øge dit indtag af maritime fedtstoffer. Hvis dit Omega-6 / Omega-3 Ratio er højere end 5 bør du tage mindst 2 gram maritim fedtsyrer (Omega-3) dagligt, eller 14 gram om ugen. En ny test er anbefalet efter 4 måneder.

En Omega-6 / Omega-3 Ratio tæt på eller lavere end 3:1, vil bidrage til at styrke immunsystemet og forebyggelse af inflammatoriske responser i kroppen. En Omega-6 / Omega-3 Ratio højere end 3:1 vil øge risikoen for inflammatoriske reaktioner i kroppen.

 • En Omega-6 / Omega-3 Ratio over 10 indikerer en signifikant øget risiko for langsigtede inflammatoriske reaktioner på infektioner og skader, samt et reduceret forsvarssystem mod celleskader. Det anbefales at tage mindst 2 gram maritime fedtsyrer (Omega-3) dagligt, eller 14 gram om ugen. Der anbefales en ny test efter 4 måneder, da levetiden for røde blodlegemer (erythrocyt) er 120 dage.
   
 • En Omega-6 / Omega-3 Ratio mellem 10 og 3 angiver en noget forhøjet risiko for langsigtede inflammatoriske reaktioner på infektioner og skader, samt et reduceret forsvarssystem mod celleskader. Det anbefales at tage mindst 2 gram maritim fedtsyrer (Omega-3) dagligt, eller 14 gram om ugen. Der anbefales en ny test efter 4 måneder, da levetiden for røde blodlegemer (erythrocyt) er 120 dage.
   
 • En Omega-6 / Omega-3 Ratio under 3 angiver, at du får nok fede fisk eller maritime fedtsyrer.

 
   Omega-3 index

The Omega-3 Index normally varies between 0 and 12%. An Omega-3 Index smaller than 4% gives a much higher risk for cardiac disease than an index higher than 8%. With values between 4 and 8% the risk for cardiovascular diseases can still be reduced by adding the intake of maritime Omega-3 fatty acids and increasing the index value. Values over 8 % give the lowest risk for cardiac disease.

If you have an Omega-3 Index value of less than 8%, you should increase the amount of maritime fat in your diet to reach a value of over 8%.
 • If your Omega-3 Index is between 0 and 4%, you should take 2 grams of maritime fatty acids daily (or 14 grams per week). A new test is recommended in 4 months. It may be necessary to maintain the above mentioned daily intake for more than 4 months before getting desirable Omega-3 Index results.
   
 • If your Omega-3 Index is between 4 and 8% you should take at least 2 grams of maritime fatty acids daily (or 14 grams per week). A new test is recommended in 4 months.
   
 • If your Omega-3 Index is higher than 8%, this indicates that you are getting enough fatty fish or maritime fatty acids. You should continue with a similar amount of fatty fish or maritime fatty acids in your diet. A new test is recommended in 12 months.

Omega-6 (AA) / Omega-3 (EPA) Ratio

Omega-6 (AA)/Omega-3 (EPA) Ratio is the relative amount of levels of Omega-6 arachidonic acid (AA) and eicosapentaenoic acid (EPA) in the cellular membrane of your red blood cells. This ratio tells us about the distribution of vegetable fats and maritime fats in your diet.

If the ratio or relative amount is too high, it means you have been getting too little maritime fat in your diet during the last 120 days. The body’s normal reparation processes will then be delayed. Also the time needed for restitution after exercise can be significantly prolonged if the ratio is high.

This ratio is accorded significant importance when assessing the strength of the immune system. During the stone age, when people lived on meat and some vegetables, the ratio was 1:1. A desirable goal is a ratio of less than 3:1. A ratio of less then 5:1 is borderline, and has some potential for improvement. With today’s diet, we often measure a ratio of 10:1 and higher in many people.

If your Omega-6/Omega-3 Ratio is higher than 3:1 you should increase your intake of maritime fats. If your Omega-6/Omega-3 Ratio is higher than 5 you should take a minimum of 2 grams of maritime fatty acids (Omega-3) daily, or 14 grams per week. A new test is recommended in 4 months.

An Omega-6/Omega-3 Ratio close to or lower than 3:1 will contribute to strengthening the immune system and preventing inflammatory responses in the body. An Omega-6/Omega-3 Ratio higher than 3:1 will increase the risk for inflammatory responses in the body.

 • An Omega-6/Omega-3 Ratio over 10 indicates a significantly increased risk of long-term inflammatory responses to infections and injuries, as well as a reduced defence system against cellular damage. You are recommended to take a minimum of 2 grams of maritime fatty acids (Omega-3) daily, or 14 grams per week. A new test is recommended in 4 months, as the life span of a red blood cell (erythrocyte) is 120 days.
   
 • An Omega-6/Omega-3 Ratio between 10 and 3 indicates a somewhat elevated risk of long-term inflammatory responses to infections and injuries, as well as a reduced defence system against cellular damage. You are recommended to take a minimum of 2 grams of maritime fatty acids (Omega-3) daily, or 14 grams per week. A new test is recommended in 4 months, as the life span of a red blood cell (erythrocyte) is 120 days.
   
 • An Omega-6/Omega-3 Ratio under 3 indicates that you are getting enough fatty fish or maritime fatty acids.
 
[TOP]

 
Resultater af Blodtests    
 
     Kvinde, 49 år  /  Test 1:  10-09-2015 (20118830307)  /  Test 2: 18-01-2016 (50920548307)  /  Efter 4 måneder.
 
                4,0               8,6            
 
 
            % Omega-3 i blodpladerne

.

.

←27,2

                                3,7          
 
            Omega-6 : Omega-3 Ratio

.

 
     Kvinde, 62 år  /  Test 1:  17-12-2015 (61028130107)  /  Test 2: 12-05-2016 (74507036207)  /  Efter 5 måneder.
 
                      5,8       8,2              
 
 
            % Omega-3 i blodpladerne

.

.

 

                      6,5       4,5            
 
            Omega-6 : Omega-3 Ratio

.

 
     Kvinde, 67 år  /  Test 1:  14-12-2015 (54215676607)  /  Test 2: 12-05-2016 (32358473507)  /  Efter 5 måneder.
 
              3,7       5,8                      
 
 
            % Omega-3 i blodpladerne

.

.

 

        10,3                     4,5            
 
            Omega-6 : Omega-3 Ratio

.

 
     Mand, 57 år  /  Test 1:  24-05-2015 (69543367307)  /  Test 2:  30-11-2016    (24099438907 )  /  Efter 6 måneder.
 
              3,8     5,6                        
 
 
            % Omega-3 i blodpladerne

.

.

 

    13,4             7,4                        
 
            Omega-6 : Omega-3 Ratio

.

 
[TOP]